Komisja Europejska i Parlament Europejski- współpraca przy tworzeniu prawodawstwa

Komisja Europejska jest organem wykonawczym Unii Europejskiej. Jest ona odpowiedzialna za przygotowywanie projektów aktów prawnych i wykonywanie decyzji UE. Parlament Europejski jest organem legislacyjnym UE. Jest on odpowiedzialny za uchwalanie aktów prawnych UE i kontrolowanie pracy Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska składa się z 27 członków, którzy są wybierani przez Radę Europejską. Każdy członek Komisji Europejskiej jest odpowiedzialny za jeden dział. Parlament Europejski składa się z 705 członków, którzy są wybierani przez obywateli UE.

W jaki sposób Komisja Europejska i Parlament Europejski współpracują?

Komisja Europejska i Parlament Europejski współpracują ze sobą w ramach instytucji Unii Europejskiej. Współpraca ta odbywa się na wielu płaszczyznach i obejmuje m.in. wymianę informacji, współpracę przy tworzeniu prawodawstwa oraz współpracę przy realizacji polityki.

Wymiana informacji między Komisją Europejską a Parlamentem Europejskim jest bardzo ważna, ponieważ pozwala obu instytucjom na lepsze zrozumienie swoich działań. Współpraca przy tworzeniu prawodawstwa jest również bardzo ważna, ponieważ Parlament Europejski jest odpowiedzialny za uchwalanie prawa unijnego, a Komisja Europejska jest odpowiedzialna za wykonywanie tego prawa.

Czym się zajmuje Komisja Europejska?

Komisja Europejska jest głównym organem wykonawczym Unii Europejskiej. Jest odpowiedzialna za wdrażanie polityki UE oraz za przyjmowanie większości aktów prawnych, które następnie są przeglądane i ratyfikowane przez Parlament Europejski.

Do głównych zadań Komisji należą:

  • wykonywanie polityki Unii Europejskiej;
  • przygotowywanie propozycji aktów prawnych;
  • reprezentowanie UE na arenie międzynarodowej;
  • prowadzenie negocjacji w imieniu UE;
  • koordynowanie działania państw członkowskich w ramach polityk UE;
  • kontrolowanie wykonywania prawa UE przez państwa członkowskie;
  • dbanie o interesy gospodarcze UE;
  • zarządzanie budżetem UE.

Komentuj