Czy prawo unijne ma pierwszeństwo przed konstytucja?

W Unii Europejskiej, prawo unijne ma pierwszeństwo przed konstytucja. Prawo unijne jest ustanowione na podstawie traktatów, które są podstawowymi aktami prawnymi Unii Europejskiej. Traktaty ustanawiające Unie Europejską zostały przyjęte przez narody członkowskie w formie aktów prawnych konstytucyjnych.

Dlaczego prawo unijne jest ważniejsze niż konstytucja?

Prawo unijne jest ważniejsze niż konstytucja, ponieważ jest ono ustanowione przez Radę Unii Europejskiej, która jest głównym organem legislacyjnym Unii Europejskiej. Rada Unii Europejskiej tworzy prawo unijne, które jest następnie ratyfikowane przez Parlament Europejski. Prawo unijne ma pierwszeństwo przed prawem krajowym wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

polska unia europejska

Wyroki Polskiego Trybunału Konstytucyjnego

Polski Trybunał Konstytucyjny (TK) orzekł, że prawo unijne może działać z pierwszeństwem ponad ustawami jedynie w dziedzinie kompetencji przekazanych. TK uznaje, że prawo unijne może mieć pierwszeństwo ponad konstytucją w dziedzinach, w których państwa członkowskie przekazały Unii kompetencje. W orzeczeniu TK stwierdził, że prawo unijne ma pierwszeństwo przed prawem krajowym, jeżeli jest to uzasadnione celami i zadaniami Unii.

Komentuj