Znaki towarowe – łatwiejszy dostęp i skuteczniejsza ochrona

17 grudnia 2013

Informacja Biura Prasowego Grupy Europejska Partia Ludowa

.

Komisja prawna przegłosowała dziś dwa sprawozdania składające się na pakiet reformujący wspólnotowy i krajowy system znaków towarowych. Celem opublikowanego w marcu br. pakietu inicjatyw jest przede wszystkim uaktualnienie systemu w tym ułatwienie jego dostępności i efektywności poprzez obniżenie kosztów, uproszczenie procedur, zwiększenie pewności prawnej, a także uwzględnienie obszernego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i poprawa koordynacji pomiędzy urzędami krajowymi a Urzędem Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHiM). Głównym adresatem reformy są działające na rynku unijnym przedsiębiorstwa, którym bardziej skuteczna ochrona pomóc ma m.in. w walce z podróbkami.

.

Wspólny system ochrony znaków towarowych stanowił pierwsze udane przedsięwzięcie UE w zakresie praw własności intelektualnej. Przeprowadzona w 1989 r. harmonizacja przepisów obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich oraz utworzenie wspólnotowego znaku towarowego w 1994r. utorowały drogę dla innych instrumentów służących ochronie własności intelektualnej. System przetrwał próbę czasu, jego fundamenty są nadal aktualne, jednak niezbędne jest jego dostosowanie do obecnych realiów.

.

– Nowe znaki towarowe pojawiają się na rynku prawie codziennie, stając się cennym składnikiem majątku przedsiębiorstwa i podstawowym elementem promocji produkowanych  towarów lub świadczonych usług. Dlatego tak ważne jest zapewnienie im odpowiedniej ochrony prawnej, pozwalającej zapobiegać naruszeniom ze strony osób trzecich i umożliwiającej czerpanie korzyści materialnych z ich wykorzystania.  Na reformie skorzystają również konsumenci, którzy na co dzień posługują się przecież znakami towarowymi przy identyfikacji pochodzenia produktu lub usługi – skomentował wynik głosowania w komisji prawnej poseł Tadeusz Zwiefka, koordynator z ramienia Grupy EPL.

.

– Osiągnięta dziś jednomyślność stanowi ogromny sukces i znak, że w tekście Parlamentu udało się odzwierciedlić interesy zainteresowanych stron, w tym także państw członkowskich. Dzięki temu przyjęty dziś raport stanowi dobry punkt wyjściowy do rozpoczęcia negocjacji z pozostałymi instytucjami UE-  dodał Tadeusz Zwiefka. Negocjacje z Radą w ramach udzielonego dzisiaj mandatu rozpoczną się najpewniej w drugiej połowie stycznia.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE