Zmiany w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej

28 października 2015

Już w najbliższych tygodniach państwa członkowskie Unii Europejskiej przedstawią pierwsze kandydatury na dodatkowych sędziów Sądu Unii Europejskiej. Parlament Europejski przyjął dziś stanowisko w kwestii podwojenia liczby sędziów w tej instytucji. Poseł Tadeusz Zwiefka  był sprawozdawcą cieniem* w pracach nad omawianymi zmianami w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej** (TSUE).

 

„Nad reformą TSUE pracujemy już od 4 lat. Wcześniej wprowadziliśmy zmiany mające na celu reorganizację wewnętrznej pracy Trybunału i Sądu, by zapewnić możliwie najwyższy poziom efektywności pracy. Obecnie powiększamy skład sędziowski w Sądzie. Docelowo do 2019 roku liczba sędziów tamże zwiększy się dwukrotnie. Wszystkie państwa członkowskie będą mogły desygnować dodatkowego sędziego”- powiedział poseł Zwiefka.

.

Reforma odbędzie się w trzech etapach. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku, Rada Unii Europejskiej powoła 12 dodatkowych sędziów. Polska znalazła się wśród państw, które przedstawią kandydaturę na drugiego sędziego jako pierwsze. W kolejnym etapie do Sądu UE wcielony zostanie Sąd ds. Służby Publicznej, a tym samym 7 sędziów. Wskażą ich państwa, które mają obecnie swoich przedstawicieli w tym organie. Do 2019 wybranych zostanie pozostałych 9 sędziów.

.

„Ponieważ tak znaczące zwiększenie liczby sędziów wzbudza wiele kontrowersji, Parlament włączył do dokumentu klauzulę przeglądową. Zakłada ona, że po wejściu w życie reformy nastąpi weryfikacja sytuacji w Sądzie. TSUE zapewnił także, że po każdym etapie reformy będzie przedstawiał Parlamentowi i Radzie sprawozdanie z działalności Sądu” – powiedział poseł Zwiefka, który odrzucił również główny argument przeciwko reformie, czyli koszty związane z podniesieniem liczby zatrudnionych sędziów.

.

„Sprawne działalnie wymiaru sprawiedliwości jest podstawą funkcjonowania państwa prawa. Podobnie jest z Unią Europejską. Obywatele i firmy mają prawo do dostępu do wymiaru sprawiedliwości i rozstrzygania spraw w racjonalnym czasie. Dodatkowe nakłady, które pociągnie za sobą wdrożenie reformy, w skali całej Unii nie wydają się być nadmierne, szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę wysokość odszkodowań za opóźnienia w postępowaniach. Dlatego dziwi mnie postawa tych posłów, którzy zagłosowali przeciwko reformie. Zgadzam się, że Unia Europejska powinna oszczędzać na administracji, ale nie kosztem sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości – podkreślił Tadeusz Zwiefka.

.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej już w 2011 roku zwrócił się do Rady i Parlamentu z propozycją wprowadzenia zmian w swoim statucie, by poradzić sobie ze znacznym wzrostem liczby prowadzonych przez siebie spraw, która wynika z rozszerzenia Unii i poszerzenia obszarów kompetencji. Zmiany są konieczne dla uniknięcia płacenia odszkodowań za naruszanie zasady terminowego wydawania orzeczeń oraz dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania europejskiego wymiaru sprawiedliwości.

————————————

.

.

*Więcej o roli sprawozdawców oraz sprawozdawców cieni (kontrsprawozdawców) znajdą Państwo tutaj

.

**Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej  zapewnia jednolitą wykładnię prawa UE we wszystkich krajach UE oraz jego przestrzeganie przez kraje i instytucje UE. W  jego skład wchodzą: Trybunał Sprawiedliwości, Sąd oraz Sąd ds. Służby Publicznej. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj

.

.

Źródło: Informacja Biura Prasowego Grupy Europejskiej Partii Ludowej

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE