Zielone światło dla nowych przepisów dotyczących postępowania upadłościowego

20 maja 2015

Parlament Europejski przyjął dziś pakiet kompromisowy dotyczący postępowania upadłościowego, który ułatwi przedsiębiorstwom przezwyciężanie trudności finansowych. Sprawozdawcą w sprawie rozporządzenia jest poseł Tadeusz Zwiefka.

.

„Kryzys finansowy i gospodarczy pokazał nam, że musimy zadbać o bardziej efektywne i skuteczne przepisy dotyczące transgranicznych postępowań upadłościowych, które nie tylko będą sprawiedliwe dla wierzycieli, ale także dadzą szansę uczciwym przedsiębiorcom na restrukturyzację ich spółek tak, aby mogły one funkcjonować lepiej w przyszłości” – powiedział poseł Zwiefka

.

Ostatnie dane przedstawione przez Komisję Europejską wskazują, że każdego roku w UE ok. 200 tys. przedsiębiorstw jest stroną postępowań upadłościowych, z czego 25% ma wymiar transgraniczny. Nowe przepisy ułatwią restrukturyzację tych przedsiębiorstw oraz pozwolą na jasne wskazanie sądu właściwego dla postępowania upadłościowego, zapobiegając tym samym tzw. forum shopping, czyli poszukiwaniu przez stronę sądu stosującego prawo najkorzystniejsze z jej punktu widzenia.

.

„Chcieliśmy upewnić się, że wyeliminujemy wszystkie możliwe nadużycia w kwestii jurysdykcji. Z tego punktu widzenia wynik negocjacji i przyjęcie przez Parlament pakietu mogą być postrzegane korzystne dla wszystkich zainteresowanych stron” – dodał poseł Zwiefka.

.

Zmiany w przepisach ustanawiają nowy system koordynacji upadłości grup spółek, który będzie instrumentem opcjonalnym. W ciągu 30 dni od otrzymania informacji o wniosku o otwarcie postępowania koordynacyjnego syndyk danej spółki może zdecydować o skorzystania z opcji opt-out i wyjściu z koordynacji, jeśli uzna, że będzie to lepsze z punktu widzenia reprezentowanej spółki.

.

Utworzony zostanie także unijny rejestr upadłościowy, który pozwoli na monitorowanie postepowań upadłościowych w całej Unii. Przepisy wprowadzają również standardowe formularze roszczeniowe, dostępne we wszystkich urzędowych językach UE.

.

Tutaj znajdziesz tekst rozporządzenia

.

Podpisanie porozumienia w sprawie prawa upadłościowego przez Parlament Europejki i Radę  (20 maja 2015)

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE