Zestawienie aktywności posła Tadeusza Zwiefki w bieżącej kadencji Parlamentu Europejskiego

31 grudnia 2018

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem aktywności posła Tadeusza Zwiefki w Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego w bieżącej kadencji (2014-2019).

.

Każdy z poniższych opisów jest linkiem prowadzącym do oficjalnych dokumentów na stronie Parlamentu Europejskiego.

.

.

Autor sprawozdania

Komisja Europejska ma prawo inicjatywy ustawodawczej w UE. To ona przygotowuje propozycje, które potem trafiają do Parlamentu. Tu prace najpierw rozpoczynają się w komisjach. Opinia posłów na temat danej propozycji jest zawierana w tzw. sprawozdaniu. Przygotowuje je deputowany nominowany przez komisję, nazywany zwyczajowo posłem sprawozdawcą. Ten polityk jest odpowiedzialny za przygotowanie pierwszego szkicu sprawozdania, a także poprawek do propozycji. (Posłowie sprawozdawcy i ich cienie o różnych rolach w procesie legislacyjnym)

.

Poseł Tadeusz Zwiefka jest autorem następujących sprawozdań:

.

Sprawozdanie ws. wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę
Sprawozdanie ws. wniosku dot. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zastępującego wykazy postępowań upadłościowych oraz zarządców zamieszczone w załącznikach A i B do rozporządzenia (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego
Sprawozdanie ws. stanowiska o przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie postępowania upadłościowego
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie procedury przyspieszonego rozstrzygania sporów handlowych
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji ws. transgranicznych aspektów adopcji
Sprawozdanie ws. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zastępującego załącznik A do rozporządzenia (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego

 

Sprawozdanie ws. dyrektywy o stosowaniu narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek (rejestracja spółki przez Internet)

 

Sprawozdanie ws. wniosku dot. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity/kodyfikacja)
Sprawozdanie ws. wniosku dot. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (tekst jednolity/kodyfikacja)

.

.

Sprawozdawca cień w sprawozdaniu

Podczas prac w komisjach nie zawsze łatwo znaleźć kompromis, który będzie do przyjęcia przez wszystkie grupy polityczne. Dlatego każda frakcja mianuje kontrsprawozdawców, potocznie zwanych „cieniami”, czyli posłów, którzy przyglądają się pracom nad konkretnym projektem. Zwykle w każdej grupie politycznej posłowie specjalizują się w poszczególnych tematach i ich wiedza jest niezbędna do wypracowania kompromisu. (Posłowie sprawozdawcy i ich cienie o różnych rolach w procesie legislacyjnym)

.

Poseł Tadeusz Zwiefka był „sprawozdawcą cieniem” w pracach nad następującymi sprawozdaniami:

.

Sprawozdanie ws. unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości z 2017 r.
12 Sprawozdań ws. wniosku dot. decyzji Rady na wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę

Chile, Islandii i Bahamów

Panamy, Urugwaju, Kolumbii i Salwadoru

Gruzji i Republiki Południowej Afryki

San Marino

Armenii

–  Federacji Rosyjskiej

Gabonu

Seszeli

Maroka

Andory

Singapuru

Albanii

Sprawozdanie roczne za rok 2014 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności
Sprawozdanie ws. deklaracji komisarzy o braku konfliktu interesów – wytyczne
Sprawozdanie ws. wniosku dot. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazania Sądowi Unii Europejskiej właściwości do rozpoznawania w pierwszej instancji sporów między Unią a jej pracownikami
Sprawozdania roczne za lata 2012–2013 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności
Sprawozdanie ws. przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
30. i 31. sprawozdania rocznego z kontroli stosowania prawa UE (2012–2013)
Sprawozdanie dot. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany dyrektywy 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania oraz zmiany dyrektywy 2013/34/UE w zakresie określonych elementów oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

.

.
Sprawozdawca cień w opinii

.

Poseł Tadeusz Zwiefka był „sprawozdawcą cieniem” w pracach nad następującymi opiniami:

.

Opinia ws. absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015, sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości
Opinia ws. wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej
Opinia ws.  publicznego dostępu do dokumentów
Opinia ws. projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust porozumienia o współpracy między Eurojustem a Ukrainą
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania
Opinia w sprawie procedur i praktyk dotyczących przesłuchań kandydatów na komisarzy – wnioski płynące z procedury za 2014
Opinia w sprawie pluralizmu mediów i wolności mediów w Unii Europejskiej

.

.

Immunitety

.

Sprawozdanie w sprawie wniosku Jane Collins o skorzystanie z przywilejów i immunitetu
Sprawozdanie ws. uchylenia immunitetu Udo Voigta

 

Sprawozdanie ws. uchylenia immunitetu Ivana Jakovcicia

 

Sprawozdanie ws. uchylenia immunitetu Beli Kovacsa

 

Sprawozdanie ws. wniosku o zniesienie immunitetu Sophie Montel
Sprawozdanie ws. uchylenia immunitetu Istvana Ujelyiego

 

Sprawozdanie ws. wnisoku o uchylenie immunitetu Mylene Troszczynski
Sprawozdanie ws. wniosku o zniesienie immunitetu Steeve’a Brios
Sprawozdanie ws. wniosku Marine Le Pen o skorzystanie z przywilejów i immunitetu I
Sprawozdanie ws. wniosku o zniesienie immunitetu Ana Gomes
Sprawozdanie ws. wniosku o zniesienie immunitetu Manolis Kefalogiannis
Sprawozdanie ws. wniosku Victora Boştinaru o skorzystanie z przywilejów i immunitetu
Request concerning enquiry as to the scope of Member’s privileges or immunities under Rule 9(14) of the Parliament’s Rules of Procedure – Alfonso Luigi Marra (IT), former MEP
Sprawozdanie ws. wniosku o zniesienie immunitetu Marie – Christine Boutonnet
Sprawozdanie ws. wniosku o zniesienie immunitetu Victorowi Uspaskich

 

Sprawozdanie ws. uchylenia immunitetu Marine Le Pen II
Sprawozdanie ws. zniesienia immunitetu Gabriele Albertini
Sprawozdanie ws. zniesienia immunitetu Bolesławowi Piesze
Sprawozdanie ws. zniesienia immunitetu Robertowi Iwaszkiewiczowi I
Sprawozdanie ws. zniesienia immunitetu Robertowi Iwaszkiewiczowi II
Sprawozdanie ws. zniesienia immunitetu Gianluca Buonanno I
Sprawozdanie ws. zniesienia immunitetu Any Gomez
Sprawozdanie ws. wniosku Rosario Crocetta o skorzystanie z przywilejów i immunitetów
Sprawozdanie w sprawie  skorzystania z przywilejów i immunitetów Mario Borghezio
Sprawozdanie ws. zniesienia immunitetu Hermana Winklera
Sprawozdanie ws. zniesienia immunitetu Giorgios Grammatikakis
Sprawozdanie ws. zniesienia immunitetu Jean – Marie Le Pen
Sprawozdanie ws. zniesienia immunitetu Jean – Francois Jalkh
Sprawozdanie ws. zniesienia immunitetu Steeve Brios I
Sprawozdanie ws. zniesienia immunitetu Ingeborg Greassle
Sprawozdanie ws. zniesienia immunitetu Rolandasa Paksasa
Sprawozdanie ws. zniesienia immunitetu Georgios Kyrtsos I
Sprawozdanie ws. zniesienia immunitetu Georgios Kyrtsos II
Sprawozdanie ws. zniesienia immunitetu Georgios Kyrtsos III
Sprawozdanie ws. zniesienia immunitetu Steliosa Kouloglou
Sprawozdanie ws. zniesienia immunitetu Czesława Siekierskiego I
Sprawozdanie ws. zniesienia immunitetu Czesława Siekierskiego II
Sprawozdanie ws. zniesienia immunitetu Florian Philippot
Sprawozdanie ws. zniesienia immunitetu Antonio Marihno e Pinto
Sprawozdanie ws. zniesienie immunitetu Antonio Marihno e Pinto
Sprawozdanie ws. zniesienia immunitetu Jerome Lavrilleux
Sprawozdanie ws. zniesienia immunitetu Sotirios Zaranopoulus I
Sprawozdanie ws. zniesienia immunitetu Sotirios Zaranopoulus II
Sprawozdanie ws. zniesienia immunitetu Theodoros Zagorakis
Sprawozdanie ws. zniesienia immunitetu Janusza Korwina – Mikke I
Sprawozdanie ws. zniesienia immunitetu Janusza Krowina – Mikke II
Sprawozdanie ws. zniesienia immunitetu Jean – Marie Le Pen II
Sprawozdanie ws. zniesienia immunitetu Sergeia Stanisheva
Sprawozdanie ws. wniosku Eleonory Forenza o skorzystanie z przywilejów i immunitetu

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE