Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości

14 października 2013

Odpowiedź na sporządzoną przez Komisję Europejską unijną tablicę wyników wymiaru sprawiedliwości jest tematem sprawozdania przygotowanego przez posła Tadeusza Zwiefkę z inicjatywy własnej. Opracowanie zostało przedstawione podczas obrad Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego w dniu 14 października.

.

Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości to zestawienie różnych wskaźników dających przegląd efektywności i skuteczności wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich w obszarze prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego. Przygotowując projekt Komisja Europejska zwróciła uwagę na fakt, że skuteczny i niezależny system sądowniczy oraz przewidywalne, wydawane w odpowiednim terminie i możliwe do wyegzekwowania orzeczenia sądowe są ważnymi elementami atrakcyjnego otoczenia biznesowego, które pozytywnie wpływa np. na wzrost inwestycji. Z drugiej strony niedociągnięcia w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości osłabiają zaufanie obywateli i przedsiębiorstw do instytucji państwowych. Poseł Zwiefka podkreślił jednak, że porównanie krajowych systemów sądownictwa musi opierać się na obiektywnych kryteriach oraz na dowodach, które są obiektywnie gromadzone, porównywalne i możliwe do zanalizowania, co niestety w praktyce nie jest takie łatwe.

.

„W swoim sprawozdaniu zwracam szczególną uwagę na kilka problemów, które nasuwają się po analizie dokumentu Komisji. Niestety nie ze wszystkich państw udało się uzyskać dane dotyczące niektórych kategorii tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości” – zauważył poseł Zwiefka. „Brakło mi także szerszej informacji na temat postępowań dotyczących spraw transgranicznych, które często są bardziej złożone niż postępowania krajowe. Takie dane pomogą nam wskazać wciąż istniejące przeszkody, jakie napotykają obywatele korzystając ze swoich praw wynikających z jednolitego rynku unijnego.”

.

Poseł podkreślił także znaczenie alternatywnych metod rozwiązywania sporów dla odciążenia systemów sądowniczych i obniżenia kosztów ponoszonych przez wszystkie zainteresowane strony. Po raz kolejny wskazał również na kwestię szkolenia pracowników wymiaru sprawiedliwości, zarówno w zakresie przepisów unijnych, jak i języków obcych. Zwrócił też uwagę na potrzebę stosowania nowych technologii. „Uważam, że powinniśmy zachęcać do korzystania z systemów ICT (teleinformatycznych), ponieważ może to w znaczący sposób przyczynić się do zmniejszenia kosztów i przyspieszenia procedur sądowych, zwłaszcza przy rozpatrywaniu procedury drobnych roszczeń czy roszczeń bezspornych” – zauważył.

.

Termin składania poprawek mija w południe 18 października.

.

Projekt sprawozdania

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE