Jeśli masz pytania dotyczące mojej działalności, napisz!
WYŚLIJ

SKARGA DO EUROPEJSKIEGO TRYBUNALU SPRAWIEDLIWOŚCI

Kto jest uprawniony:
 • Każda osoba fizyczna,
 • Każda osoba prawna (organizacja, przedsiębiorstwo),których prawa zostały bezpośrednio naruszone przez instytucje UE. Przykładem może być skarga przedsiębiorstwa na decyzję Komisji nakładającą na nie grzywnę.
 •  

  Zastosowanie:
 • Jedną z wielu kompetencji Trybunału jest orzekanie w sprawach tzw. skarg bezpośrednich, czyli skarg wniesionych przez osoby fizyczne lub prawne (przedsiębiorstwo lub organizację);
 • Skargi takie dotyczyć mogą aktów wydanych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne UE, jak również aktów regulacyjnych;
 • Skarga może również dotyczyć zaniechania działania przez te instytucje, organy i jednostki organizacyjne.
 •  

  Wymagania formalne:
 • Postępowanie składa się z procedury pisemnej i ustnej;
 • Skarga pisemna musi zostać wniesiona przez adwokata, radcę prawnego lub pełnomocnika (tzw. przymus adwokacki);
 • Postępowanie przed Sądem jest wolne od opłat. Sąd nie pokrywa natomiast kosztów adwokata lub radcy prawnego, jeśli jednak dana osoba fizyczna nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania, może ona złożyć wniosek o przyznanie pomocy w tym zakresie.
 •  

  Postępowanie:
 • Postępowanie składa się zasadniczo z procedury pisemnej i ustnej.
 • Część pisemną wszczyna wniesienie przez adwokata, radcę prawnego lub pełnomocnika skargi na piśmie skierowanej do Sekretariatu Sądu.
 • Po wniesieniu skargi pisemnej, Sekretarz doręcza ją stronie przeciwnej, której przysługuje miesięczny termin na przedstawienie odpowiedzi.
 • W ramach procedury ustnej odbywa się rozprawa jawna. W jej toku sędziowie mogą zadawać pytania przedstawicielom stron.
 • Sędzia sprawozdawca streszcza na rozprawie stan faktyczny i argumenty przytoczone przez strony. Sprawozdanie to zostaje podane do publicznej wiadomości w języku postępowania. Po naradzie wydany zostaje wyrok.
 •  

  Szczegółowe informacje:

  http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033/
  http://ec.europa.eu/polska/information/eu_institutions/european_court_justice/index_pl.htm