Jeśli masz pytania dotyczące mojej działalności, napisz!
WYŚLIJ

PRAWO SKLADANIA PETYCJI

Kto jest uprawniony:
 • Każdy obywatel UE
 • Każda osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę w państwie członkowskim UE (np. przedsiębiorca, organizacja, stowarzyszenie);
 • Nie musi być ona sporządzona przez adwokata czy radcę prawnego.
 •  

  Zastosowanie:

  Prawo składania petycji jest swego rodzaju narzędziem komunikacji obywateli z instytucjami unijnymi.
  Petycja musi odnosić się do spraw objętych zakresem działalności UE, które jednocześnie powinny bezpośrednio dotyczyć składającego petycję. Może ona zawierać indywidualny wniosek, skargę lub komentarz dotyczący stosowania wspólnotowego prawa, lub też wezwanie Parlamentu Europejskiego do przyjęcia stanowiska w danej sprawie.
   

  Wymagania Formalne:
 • Nazwisko, obywatelstwo i miejsce zamieszkania każdej z osób podpisujących petycję;
 • Jeżeli pod petycją złożyło podpis kilka osób fizycznych lub prawnych – wskazanie głównego autora petycji i jego zastępcy/ów dla celów dalszego postępowania;
 • Podpis – w przypadku petycji składanej za pośrednictwem poczty;
 • Petycja powinna być wyczerpująca, podawać fakty istotne dla przedstawianego problemu, napisana w jasny i czytelny sposób;
 • Forma sporządzenia jest praktycznie dowolna (wniosek, skarga lub komentarz).
 •  

  Procedura:

  Gotowa petycja, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną (formularz dostępny na stronie Parlamentu Europejskiego), trafia do Komisji Petycji w Parlamencie Europejskim. Jeżeli przedmiot petycji dotyczy zakresu działalności Unii Europejskiej wówczas uznana jest ona za dopuszczalną i trafia do specjalnego rejestru elektronicznego.
  Komisją właściwą do rozpatrywania sprawy jest Komisja Petycji. Odbywa się to w formie debaty na posiedzeniu zwyczajnym, bądź też w formie procedury pisemnej. Petycje uznane przez Komisję za niedopuszczalne pozostawia się bez biegu. Składający petycje jest informowany o kolejnych etapach postępowania.
  W zależności od okoliczności petycja może skutkować nawet uwzględnieniem jej w pracach legislacyjnych Parlamentu lub przeprowadzeniem dochodzenia przez Komisję Europejską.
   

  Szczegółowe informacje

  http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/00533cec74/Petitions.html