Jeśli masz pytania dotyczące mojej działalności, napisz!
WYŚLIJ

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA

Kto jest uprawniony:
 • Każdy obywatel mieszkający na terytorium państwa członkowskiego Rady Europy;
 • Składający skargę musi być bezpośrednio ofiarą naruszenia gwarancji zawartych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
 •  

  Zastosowanie:
 • Do Europejskiego Trybunały Praw Człowieka w Strasbourgu można wnieść bezpośrednio skargę przeciwko jednemu lub kilku państwom.
 • Zaskarżone działania musiały być podjęte przez organy władzy publicznej w państwie zamieszkania osoby pokrzywdzonej.
 • Naruszenia, będące przedmiotem skargi, mogą odnosić się do m.in: tortur i złego traktowania więźniów, bezzasadnego pozbawienia wolności, uchybień w postępowaniu cywilnym lub karnym, dyskryminacji w korzystaniu praw zawartych w Konwencji, ograniczenia praw rodzicielskich, braku poszanowania życia prywatnego, rodzinnego oraz mieszkania i korespondencji, ograniczeń w wyrażaniu opinii lub przekazywania i otrzymywania informacji, wolności słowa i uczestnictwa w zgromadzeniach lub demonstracjach, a także wydalenia i ekstradycji, konfiskaty mienia oraz wywłaszczenia.
 •  

  Wymagania formalne:
 • Skarga złożona przez obywatela do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, musi dotyczyć jednego z praw zawartych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
 • Wnioski składa się wysyłając list, zwierający jasno sformułowane szczegóły skargi, lub poprzez formularz, dostępny na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
 • Skargi wysyła się w języku urzędowym Trybunału lub państwa, które ratyfikowało Konwencję, również w języku polskim.
 •  

  Szczegółowe informacje:

  http://www.echr.coe.int/echr/homepage_en