Sprawny wymiar sprawiedliwości solidną podstawą wzrostu gospodarczego. Informacja Biura Prasowego Grupy EPL

4 lutego 2014

Parlament Europejski przyjął dziś sprawozdanie posła Tadeusza Zwiefki na temat unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości w obszarze prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego, w którym podkreśla, że skuteczny i niezależny wymiar sprawiedliwości przyczynia się do wzrostu gospodarczego w Europie i zwiększenia konkurencyjności oraz zachęca przedsiębiorstwa do rozwoju i inwestycji na poziomie krajowym i transgranicznym.

.

– Sprawozdanie jest odpowiedzią na przedstawioną przez Komisję Europejską tablicę wyników wymiaru sprawiedliwości – zestawienie różnych wskaźników dających przegląd efektywności i skuteczności wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich w obszarze prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego. Skuteczny i niezależny system sądowniczy oraz przewidywalne, wydawane w odpowiednim terminie i możliwe do wyegzekwowania orzeczenia sądowe są ważnymi elementami atrakcyjnego otoczenia biznesowego, które pozytywnie wpływa np. na wzrost inwestycji. Natomiast niedociągnięcia w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości osłabiają zaufanie obywateli i przedsiębiorstw do instytucji państwowych, zwłaszcza w czasie obecnego kryzysu gospodarczego, społecznego i finansowego – powiedział poseł Zwiefka. – Szczególną uwagę należy zwrócić na dobre wyniki wymiaru sprawiedliwości w Polsce, która jest czołówce państw najszybciej rozwiązujących spory między innymi w zakresie prawa cywilnego i handlowego – dodał.

.

W sprawozdaniu poseł w większym stopniu niż Komisja Europejska zwrócił uwagę na znaczenie alternatywnych metod rozwiązywania sporów dla odciążenia systemów sądowniczych i obniżenia kosztów ponoszonych przez wszystkie zainteresowane strony oraz zaapelował o usprawnienie szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości w zakresie wiedzy o przepisach unijnych i znajomości języków obcych.

.

– Tablica wyników wymiaru sprawiedliwości ma przede wszystkim na celu wskazanie pewnych dobrych praktyk i tendencji, które państwa członkowskie mogą stosować, by zwiększyć efektywność swoich systemów. Bardzo bym jednak przestrzegał przed pójściem w kierunku surowego oceniania poszczególnych systemów sądownictwa, gdyż nie takie są intencje stojące za tą inicjatywą. Podobnie sytuacja przedstawia się w kontekście poszerzenia zakresu tablicy wyników na obszary, które nie leżą w kompetencjach Unii. Jestem pewien, że takie działanie tylko zrazi i zniechęci państwa członkowskie do jakiegokolwiek działania, a przecież ta analiza jest kierowana w szczególności pod rozwagę państw członkowskich – dodał.

.

Treść sprawozdania w języku angielskim

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE