Przyszłość współpracy partnerskiej miast w Europie – konferencja w Toruniu

7 czerwca 2013

O znaczeniu partnerstwa miast, roli polityki spójności i alternatywnych programach unijnych mówił poseł Tadeusz Zwiefka podczas konferencji „Przyszłość współpracy partnerskiej pomiędzy Europą Wschodnią i Zachodnią”. Konferencja, zorganizowana przez miasta partnerskie Toruń i Getyngę we współpracy z Instytutem Europejskiego Partnerstwa i Międzynarodowej Współpracy, odbyła się 7 czerwca w Toruniu. Była częścią szerszego projektu zatytułowanego „Człowiek w zjednoczonej Europie – wspieranie obywatelstwa europejskiego“.

.

Współpraca partnerska odgrywa bardzo znaczącą rolę w procesie integracji i rozwoju Europy. Zbliżanie ludzi z różnych części kontynentu, daje możliwość dyskusji na temat wspólnych problemów stwarzając warunki do współpracy w kwestiach, w których istnieje wspólny interes lub obawy” – powiedział poseł Zwiefka, który jako jedyny przedstawiciel świata politycznego, związany jednocześnie z instytucjami unijnymi, przemawiał do uczestników konferencji. „Dzięki połączeniu tych elementów partnerstwo miast stwarza realne warunki dla lepszego wzajemnego zrozumienia między obywatelami, wzmocnienia poczucia odpowiedzialności za Unię Europejską i rozwoju wspólnej tożsamości” – dodał.

.

Poseł przybliżył uczestnikom także dotychczasowe współfinansowane przez Unię Europejską programy adresowane do miast. Przypomniał między innymi Inicjatywę Wspólnotową URBAN, której celem było stworzenie i wdrożenie innowacyjnych strategii odnowy małych i średnich miast oraz upadających dzielnic, program URBACT (Urban Development Network Programme), skupiający się na wymianie wiedzy i doświadczeń miast w całej Europie oraz wzmocnieniu wspólnej koncepcji zintegrowanego rozwoju miasta, a także INTERREG, koncentrujący się na opracowaniu strategii operacyjnych rozwoju przestrzennego w skali ponadnarodowej.

.

Poseł podkreślił również, że w związku z tym, iż rok 2013 jest okresem intensywnych negocjacji nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, miasta już teraz powinny pracować nad spójną strategią rozwojową. I tutaj szczególne znaczenie mają współpraca i wymiana doświadczeń między miastami.„Obecnie, w czasie kryzysu finansowego, gdy państwa członkowskie są na drodze do znacznego ograniczenia budżetu unijnego, efektywne wykorzystanie przyznanych środków ma kluczowe znaczenie. Era aquaparków się skończyła. Jedynie zbudowane na praktycznym podejściu do tematu partnerstwo publiczno-prywatne i wymiana dobrych praktyk pomiędzy miastami mogą zaowocować długotrwałą i stabilną strategią rozwojową, z której skorzystają zarówno miasta, jak i ich mieszkańcy.”

 .

.

Konferencja „Przyszłość współpracy partnerskiej pomiędzy Europą Wschodnią i Zachodnią” była jedną z czterech, zaplanowanych na rok 2013 w ramach projektu „Człowiek w zjednoczonej Europie – wspieranie obywatelstwa europejskiego“. Celem konferencji jest szerzenie wiedzy o aktualnych projektach współpracy partnerskiej oraz pobudzenie wymiany doświadczeń pomiędzy europejskimi miastami.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE