Przemoc online: anonimowość w sieci nie może stać się przykrywką dla przestępców wykorzystujących dzieci

11 marca 2015

Parlament Europejski przyjął dziś rezolucję, wzywającą do wzmocnienia ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym online. Posłowie apelują w nim m.in do Komisji Europejskiej i Państw członkowskich o przyjęcie odpowiednich środków ułatwiających zgłaszanie przez dzieci niegodziwego traktowania w sieci, oraz do tworzenia programów zapobiegania wykorzystywaniu dzieci w Internecie w celach seksualnych.

.

– Skuteczność funkcjonowania systemów prawnych i organów ścigania w obszarze treści pornograficznych z udziałem dzieci pojawiających się w ramach tzw. dark netu jest znikoma. Oczywiście pojawiają się doniesienia prasowe o rozbiciu tej czy innej grupy przestępczej zajmującej się rozprzestrzenianiem takich treści online, ale brak spójnych ram prawnych, które pozwolą na koordynację i skuteczne ściganie i karanie przestępców na terenie całej Unii jest bardzo widoczny. Rozprzestrzenianie treści pornograficznych z udziałem dzieci to obrzydliwe przestępstwo obojętnie czy dzieje się ono pod osłoną Internetu czy nie. W tym kontekście dyskusje o prywatności w Internecie powinny zostać ucięte –  powiedział poseł Tadeusz Zwiefka, który odpowiada za prace komisji prawnej PE z ramienia Grupy EPL.

.

– Niezbędne są zarówno ramy prawne pozwalające na ochronę przed wykorzystywaniem seksualnym w Internecie, jak również współpraca między państwami, czy współpraca na poziomie globalnym, ponieważ osoby dopuszczające się tego typu przestępstw nie ograniczają się do działalności tylko i wyłącznie w granicach ich państw. Jednak przede wszystkim należy skupić się na podniesieniu świadomości wśród dzieci, ich rodziców i nauczycieli. Rodzice i nauczyciele muszą zdawać sobie sprawę z tego, jakie niebezpieczeństwa czyhają na dzieci w Internecie i jakich narzędzi używać, aby upewnić się, że dzieci nie staną się ofiarami przestępstwa – powiedział poseł Michał Boni, członek  komisji spraw wewnętrznych i swobód obywatelskich PE.

.

W  opinii PE, anonimowość i prywatność w Internecie nie mogą stać się przykrywką dla przestępców wykorzystujących dzieci.

.

– Nie możemy pozwolić na to, żeby pod przykrywką anonimowości szerzyła się cyberprzestępczość. Szersza harmonizacja przepisów krajowych w tym obszarze pozwoli na przynajmniej zwiększenie szans na równą walkę z tym procederem – powiedział poseł Zwiefka.

.

– To podwójne zadanie, znalezienia odpowiedniej równowagi pomiędzy prywatnością a bezpieczeństwem, a także wolnością a wzmocnieniem kompetencji organów ścigania w Internecie z jednej strony a wyposażeniu rodziców, nauczycieli i dzieci w narzędzia umożliwiające im rozpoznawanie zagrożeń i ryzyka z drugiej strony,  jest odpowiednim sposobem walki z tym problemem –  podsumował  poseł Boni.

.

Pełen tekst rezolucji znajdą Państwo tutaj.

.

Informacja Biura Prasowego Grupy EPL

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE