Prywatni użytkownicy a prawa autorskie

27 lutego 2014

Unijne prace w dziedzinie prawa autorskiego nabrały tempa. Tuż po niedawnym głosowaniu nad dyrektywą w sprawie zbiorowego zarządu i udzielaniem licencji wieloterytorialnych, Parlament Europejski przyjął raport w sprawie tzw. private copying levies, czyli opłat z tytułu kopiowania utworów w ramach dozwolonego użytku osobistego.

.

Dzięki powszechnemu dostępowi do  Internetu praktycznie każdy może korzystać z muzyki czy książek elektronicznych, a wirtualna chmura pozwala na przesyłanie plików pomiędzy kilkoma urządzeniami. Opłaty licencyjne, które umożliwiają zrekompensowanie autorom tej możliwości kopiowania ich utworów, istnieją w 23 z 28 państw członkowskich. W praktyce najczęściej organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi pobierają konkretną kwotę od producentów lub importerów tradycyjnych i cyfrowych nośników danych, takich jak płyty CD, klucze USB, czy telefony komórkowe.  W dalszej kolejności środki te przekazywane są bezpośrednio artystom lub na cele związane z wspieraniem kultury.

.

Problemem jest fakt,  że przepisy regulujące opłaty za kopie na użytek prywatny są w wielu przypadkach  przestarzałe i różnią się znacząco pomiędzy poszczególnymi krajami. Dlatego Parlament Europejski zwrócił uwagę na konieczność uproszczenia systemu oraz uwzględnienia nowych modeli udostępniania utworów drogą cyfrową. Wezwał również do rozpatrzenia w przyszłości alternatyw przystających do internetowej rzeczywistości.

.

„Jest to kolejna już inicjatywa Parlamentu Europejskiego zmierzająca do aktualizacji prawa autorskiego na poziomie wspólnotowym. Głównym wyzwaniem, z jakim musieliśmy się zmierzyć, było usprawnienie systemu i jego funkcjonowania tak, aby był on bardziej  przejrzysty i korzystny dla wszystkich –twórców i konsumentów” – powiedział poseł Tadeusz Zwiefka.

.

W Polsce opłaty licencyjne za kopie na użytek prywatny i ich wysokość są regulowane art. 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przepis ten realizuje przewidziany w Dyrektywie INFOSOC wymóg stosownej rekompensaty twórców w zamian za ograniczenie ich wyłącznych praw w ramach tzw. dozwolonego użytku prywatnego. Zarówno w Polsce, jak i w większości państw członkowskich, system rekompensat tworzą właśnie opłaty uiszczane przez producentów i importerów określonych nośników umożliwiających kopiowanie utworów. Przychody artystów z tytułu opłaty licencyjnej wahają się w Europie, w zależności od kraju, pomiędzy 5 a 9 procent.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE