Prawo autorskie wraca do Parlamentu Eropejskiego

17 września 2013

Unijne prace w dziedzinie prawa autorskiego nabrały tempa. Tuż po letnim głosowaniu nad dyrektywą w sprawie zbiorowego zarządu i udzielania licencji wieloterytorialnych (o sprawie pisaliśmy tutaj), komisja prawna Parlamentu Europejskiego (JURI) rozpoczęła 17 września prace nad rekomendacją w sprawie tzw. copyright levies, czyli opłat z tytułu zwielokrotniania utworów i przedmiotów praw pokrewnych w ramach dozwolonego użytku osobistego.

.

Copyright levies nie są tematem nowym. W Polsce art. 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie tylko przewiduje takie opłaty, ale również ustala ich maksymalną wysokość. Przepis ten realizuje przewidziany w słynnej Dyrektywie INFOSOC wymóg stosownej rekompensaty twórców w zamian za ograniczenie ich wyłącznych praw w ramach tzw. dozwolonego użytku prywatnego. Zarówno w Polsce, jak i w większości państw członkowskich system rekompensat tworzą właśnie opłaty uiszczane przez producentów i importerów określonych nośników umożliwiających kopiowanie utworów.

.

Obowiązujący system, różniący się znacząco pomiędzy poszczególnymi krajami, jest jednak skomplikowany i niejasny. Dlatego w swoich zaleceniach KE zwraca uwagę na konieczność jego uproszczenia oraz uwzględnienia nowych modeli udostępniania utworów drogą cyfrową.

.

Podczas posiedzenia JURI w dniu 17 września odbyło się wysłuchanie publiczne inicjujące dialog w tej sprawie. Do udziału zaproszeni zostali reprezentanci wszystkich zainteresowanych stron, w tym artyści, organizacje zbiorowego zarządu, przemysł i konsumenci. Celem debaty była analiza możliwych rozwiązań w zakresie ujednolicenia metodyki nakładania opłat, usprawnienia administrowania tymi opłatami, ustalania wspólnych stawek oraz zapewnienia interoperacyjności różnych systemów krajowych.

.

„Traktujemy raport Vitorino jako sygnalizację istniejących problemów i propozycję ich rozwiązania, które jednak wymagają gruntownej dyskusji. Jest to kolejna już inicjatywa KE zmierzająca do reformy prawa autorskiego na poziomie wspólnotowym. Mimo, że tym razem tekst ten nie jest prawnie wiążący, to nie powinniśmy bagatelizować tematu. Wynik prac będzie bowiem bardzo istotny szczególnie w kontekście zbliżającej się prawdopodobnej rewizji dyrektywy INFOSOC. Po dzisiejszej debacie widzę, że głównym problemem, z jakim będziemy musieli się zmierzyć, jest przejrzystość systemu i usprawnienie jego funkcjonowania tak, aby skorzystać mogli wszyscy – zarówno twórcy, jak i konsumenci” – tak skomentował wtorkowe wysłuchanie poseł Zwiefka.

.

Głosowanie w komisji JURI zaplanowano na 5 listopada br.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE