Prawie 400 mln euro na ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w UE

10 grudnia 2013

Informacja Biura Prasowego Grupa Europejska Partia Ludowa

.

Parlament Europejski przyjął dziś rozporządzenie ustanawiające nowy program w dziedzinie prawa cywilnego i karnego Unii Europejskiej – Sprawiedliwość. Program przewiduje 377,6 mln euro w latach 2014-2020 na szkolenia dla kadr wymiaru sprawiedliwości, ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, na wzmocnienie współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych oraz na wspieranie inicjatyw mających na celu zapobieganie przestępczości, szczególnie w dziedzinie polityki antynarkotykowej. Z ramienia Grupy Europejska Partia Ludowa przebieg negocjacji nad instrumentem koordynował poseł Tadeusz Zwiefka (PO).

.

Cieszę się, że założenia Programu Sztokholmskiego w zakresie ułatwiania dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz współpracy sądowej w sprawach cywilnych, handlowych i karnych znajdują swoje realne odzwierciedlenie w kolejnych wieloletnich ramach finansowych. I choć zakładany budżet Programu Sprawiedliwość niestety został zmniejszony, nad czym możemy jedynie ubolewać, to cieszy mnie fakt, że nakłady na szkolenie pracowników wymiaru sprawiedliwości w krajach Unii Europejskiej zostały w nim należycie uwzględnione – powiedział  po głosowaniu poseł Zwiefka.

.

Największa część programu (35 proc.) zostanie przeznaczona na szkolenie pracowników wymiaru sprawiedliwości. Środki na szkolenia będą dostępne nie tylko dla sędziów czy prokuratorów, ale również, o co zabiegała Grupa EPL, dla pozostałych osób lub instytucji zaangażowanych w wymiar sprawiedliwości, np. administracji państwowych, ośrodków akademickich, osób i organizacji prywatnych i państwowych odpowiedzialnych za szkolenia w zakresie wymiaru sprawiedliwości.  O dofinansowanie ubiegać się będą mogli również beneficjenci programu, którzy swoją dotychczasową działalnością potwierdzili skuteczność tego rodzaju szkoleń, jak Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) czy Europejska Akademia Prawa (ERA). Szczególny nacisk położony został na specjalistyczne szkolenia językowe.

.

Nie ma dynamicznie rozwijającej się gospodarki bez jasnych, przejrzystych i przewidywalnych ram prawnych, a sprawnie działający wymiar sprawiedliwości jest gwarantem stabilnego rozwoju. Dlatego też za absolutnie kluczowe uważam sprawne zorganizowane szkolenia z zakresu zarówno wiedzy o prawie unijnym, jak i komparatywnego podejścia do przepisów różnych państw członkowskich w danym obszarze prawa – wyjaśnił europoseł. – Dzięki temu możliwe będzie budowanie wspólnej kultury prawnej i skuteczniejsze stosowanie przepisów prawa przez sądy w państwach członkowskich. Pamiętajmy, że sąd i sędzia krajowy to sąd i sędzia unijny, a prawo krajowe to już w zdecydowanej większości prawo unijne – podkreślił.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE