Praktyczny wymiar obywatelstwa europejskiego

16 marca 2016

Wspólne wartości, prawa przysługujące obywatelom Unii Europejskiej oraz wzmocnienie udziału obywateli w funkcjonowaniu unijnych instytucji były głównymi tematami dyskusji podczas konferencji, która odbyła się 15 marca w siedzibie Parlamentu Europejskiego. W debacie na temat praktycznego wymiaru obywatelstwa europejskiego uczestniczył poseł Tadeusz Zwiefka.

.

Celem rozmów, do których zaproszono między innymi europosłów, ekspertów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, była wymiana doświadczeń oraz przedstawienie propozycji rozwiązań, które mogą przyczynić się do poszerzenia świadomości obywateli na temat przysługujących im praw i usprawnienia ich egzekwowania.

.

Uczestnicy konferencji mówili również trudnościach, jakie mieszkańcy Unii Europejskiej napotykają przy korzystaniu ze swobody przemieszczania się po terytorium Wspólnoty.

.

„Problemy i różnego rodzaju bariery prawne są rezultatem swobodnego przepływu towarów, usług i osób – zauważył poseł Zwiefka, który wziął udział w dyskusji na temat współpracy w zakresie prawa cywilnego. Podkreślił również, że każdy spór przed sądem – rozwód, podział majątku, przyznanie opieki nad dzieckiem, czy sprawy spadkowe – wiąże się z większymi trudnościami, kiedy sprawa ma charakter transgraniczny, gdy partnerzy są różnej narodowości, lub mieszkają na stałe w kraju, który nie jest ich krajem pochodzenia. Poseł przedstawił niektóre z działań Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego, które mają na celu usprawnienie życie obywateli Unii w tym względzie.

.

„Rozporządzenia, takie jak Rzym III o prawie właściwym dla rozwodu i separacji prawnej, czy decyzje dotyczące podziału majątku par małżeńskich i związków partnerskich, mają na celu przede wszystkim zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości i ułatwienie w rozwiązaniu i tak skomplikowanych już zagadnień prawnych” – wyjaśnił poseł Zwiefka. „Kolejnym tematem, którym w nadchodzących miesiącach Komisja Prawna będzie się zajmowała, jest uznawanie na terenie Unii Europejskiej krajowych adopcji” – dodał.

.

.

Konferencja składała się z paneli tematycznych, poświęconych odpowiednio kwestii skutecznej egzekucji prawa do swobodnego przemieszczania się, opiece konsularnej i współpracy w zakresie prawa cywilnego oraz prawom politycznym i temu, w jaki sposób zbliżyć obywateli do instytucji Unii Europejskiej. Na zakończenie przedstawiciel Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich podsumował działania skoncentrowane na zapewnieniu standardów dobrej administracji w instytucjach unijnych.

.

———-

.

Każdy obywatel Polski jest automatycznie obywatelem Unii Europejskiej. Uzyskuje ten status z mocy prawa i nie musi ubiegać się o jego przyznanie.
Wiążą się z nim następujące uprawnienia:
  • prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium UE;
  • zakaz dyskryminacji ze względu na narodowość;
  • czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach lokalnych w państwie zamieszkania, na takich samych warunkach jak obywatele tego państwa oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego;
  • prawo do opieki dyplomatycznej i konsularnej każdego z pozostałych państw członkowskich, na terytorium państwa trzeciego, na którym obywatel nie ma swojego przedstawicielstwa;
  • kierowania petycji do Parlamentu Europejskiego, odwoływania się do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz zwracania się do instytucji UE w którymkolwiek z 24 języków urzędowych;
  • prawo do Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej.
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE