Parlament zaostrza przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

20 lutego 2014

Informacja biura prasowego Grupy Europejskiej Partii Ludowej

.

Parlamentarna komisja ds. gospodarczych i monetarnych oraz komisja ds. wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych przyjęły dzisiaj pakiet na rzecz zwalczania prania pieniędzy w Unii Europejskiej. Komisja Europejska podjęła inicjatywę legislacyjną twierdząc, że pranie pieniędzy to proceder, który podważa zaufanie europejskich obywateli do wspólnotowego prawa oraz naraża na straty unijną gospodarkę. Poseł Tadeusz Zwiefka zajmował się tą sprawą w komisji prawnej.

.

W skład pakietu wchodzi dyrektywa i rozporządzenie. Dyrektywa w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada dodatkowe obowiązki w zakresie procedur oceny ryzyka i weryfikowania klientów na takie podmioty jak instytucje finansowe, notariuszy, audytorów, niektóre podmioty oferujące usługi hazardowe oraz przedsiębiorców, którzy dokonują transakcji w gotówce o wartości powyżej 7500 euro. Państwa członkowskie będą mogły nałożyć te obowiązki także na inne podmioty.

.

– Większość rozwiązań zaproponowanych w nowej dyrektywie jest już obecna w polskim prawie. Pewną nowością będzie wymóg stworzenia rejestrów osób prawnych (m.in. przedsiębiorstwa, fundacje, trusty), które będą ujawniały tzw. właścicieli ekonomicznych. Właściciel ekonomiczny to ostateczny beneficjent działalności danej osoby prawnej lub podmiot ją kontrolujący. Za osobę taką uważana będzie m.in osoba fizyczna posiadająca co najmniej 25% plus jedną akcję danej jednostki prawnej. Chodzi o to aby skuteczniej wykrywać osoby, które próbują ukryć swoją tożsamość w wyniku łańcuchowych transakcji z udziałem tzw. spółek krzaków. Większość parlamentarzystów poparła otwarty charakter takich rejestrów. Dostęp do takich rejestrów na zasadzie on-line poza instytucjami publicznymi będą mieli wszyscy, po uprzedniej rejestracji – komentuje poseł Sławomir Nitras, członek komisji ds. gospodarczych i monetarnych.

.

Drugą częścią pakietu jest rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych. Nakłada ono na dostawców usług płatniczych obowiązek dołączania do przelewów precyzyjnych informacji o płatniku i odbiorcy, aby śledzenie transakcji, co do których zachodzi podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, było możliwie najskuteczniejsze.

.

– Zbieranie informacji o płatnościach wspomaga dochodzenie źródeł środków w przypadku postępowań karnych. W obliczu nieustannie zmieniających się schematów działalności przestępczej musimy uszczelniać nasze regulacje. Na pośrednikach płatniczych ciążyć będzie obowiązek weryfikacji dostarczanych im przez klientów danych oraz przechowywania informacji wymaganych tym rozporządzeniem przez nawet 5 lat. W przypadku nieprzestrzegania przepisów rozporządzenia odpowiednie organy publiczne, w Polsce, będą mogły nałożyć karę do 5 mln euro albo 10% wartości obrotu – dodaje poseł Sławomir Nitras, który koordynował prace nad rozporządzeniem z ramienia frakcji Europejskiej Partii Ludowej.

.

– Ważne jest także, aby koszty tych procedur kontrolnych były proporcjonalne i racjonalne w stosunku do skuteczności i osiąganych rezultatów oraz by projektowane działania nie stanowiły dodatkowych barier dla dostawców w zakresie świadczenia przez nich usług płatniczych. W przepisach zawarte zostały dodatkowe gwarancje z zakresu ochrony danych osobowych. – komentuje poseł Tadeusz Zwiefka, który przygotował opinię do rozporządzenia w komisji prawnej.

.

Po przyjęciu przez komisje parlamentarne, pakiet w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy trafi do negocjacji międzyinstytucjonalnych z Radą i Komisją Europejską. Ostateczne zatwierdzenie pakietu planowane jest na sesję plenarną w kwietniu.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE