Łatwiejszy dostęp do książek dla osób niewidomych i niedowidzących

6 lipca 2017

Europosłowie zatwierdzili dzisiaj pakiet dokumentów dotyczących wcielenia w życie postanowień Traktatu z Marakeszu* o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów drukowanych osobom niewidomym, słabowidzącym i innym niepełnosprawnym. Dzięki temu państwa członkowskie będą mogły ustanowić wyjątek w prawie autorskim pozwalający na łatwiejszy dostęp, także w obrocie transgranicznym, do książek, e-booków i innych publikacji w formatach odpowiednich dla osób niedowidzących.

.

„Osoby niewidome i z problemami wzroku mają utrudniony dostęp do książek, a na dodatek oferta, z której mogą skorzystać jest bardzo wąska. Dlatego cieszę się, że w tak krótkim czasie udało się wynegocjować wdrożenie założeń Traktatu z Marrakeszu. Miliony obywateli Unii, w tym prawie 2 mln Polaków, będzie już w krótce mogło korzystać z szerszej oferty książkowej w przystępnym formacie e-booków, z większą czcionką, czy pisanych Braillem”, powiedział Tadeusz Zwiefka, wiceprzewodniczący Grupy EPL, który pracował nad pakietem rozwiązań w Komisji Prawnej.

.

„Wyjątek od praw autorskich, który dzisiaj zatwierdziliśmy jest zrozumiały i w realny sposób otwiera dostęp do kultury osobom, które z nie swojej winy, mają ten dostęp ograniczony. Sam mam kłopoty ze wzrokiem i wiem jak trudny potrafi być dostęp do słowa pisanego. Dlatego gorąco zachęcam wszystkie kraje członkowskie, by we współpracy ze środowiskami osób niewidomych i niedowidzących oraz wydawcami, jak najszybciej wcieliły w życie te ułatwienia”, dodał poseł Zwiefka.

.

Kolejnym krokiem jest wdrożenie przyjętych dzisiaj zapisów do prawa krajowego, na co państwa członkowskie będą miały 12 miesięcy.

.

Poniżej prezentujemy wystąpienie posła Tadeusza Zwiefki podczas sesji Parlamentu Europejskiego.

video

.

.

*Traktat z Marrakeszu, przyjęty dzięki staraniom Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, został podpisany przez UE w kwietniu 2014 r. Traktat obliguje państwa członkowskie UE do ustanowienia szeregu obowiązkowych ograniczeń i wyjątków względem prawa autorskiego w interesie osób niewidomych, osób słabowidzących i osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem. Zezwala on również na transgraniczną wymianę kopii książek w specjalnych formatach, w tym książek zapisanych alfabetem Braille’a i książek mówionych, między państwami będącymi stronami traktatu.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE