Łatwiej, prościej i taniej. Nowe przepisy unijne dotyczące dokumentów urzędowych

9 czerwca 2016

Parlament Europejski przyjął dziś sprawozdanie dotyczące rozporządzenia ws. promowania swobodnego przepływu poprzez uproszczenie przyjmowania dokumentów urzędowych.

.

Każdy, kto choć raz musiał poza krajem swojego pochodzenia przedkładać dokumenty urzędowe, wie, że jest to często proces żmudny i drogi. Nowe przepisy są pierwszym krokiem w kierunku zmniejszenia kosztów, skrócenia procesu legalizacji tj. apostille, przy jednoczesnym zachowaniu pewności prawnej. Jest to wyjście na przeciw oczekiwaniom naszych obywateli, by ich codzienne życie i kontakty z urzędami państw członkowskich stały się prostsze – powiedział poseł Zwiefka.

.

Rozporządzenie wskazuje na 13 kategorii dokumentów urzędowych, m.in. akt urodzenia, zgonu, małżeństwa, rozwodu, brak wpisu do rejestru karnego, które zwolnione będą z wszelkich form legalizacji. Również ich kopie poświadczone za oryginałem będą uznawane we wszystkich państwach członkowskich. By ułatwić tłumaczenie dokumentów wprowadzone zostaną wielojęzyczne standardowe formularze.

.

Lista dokumentów ma szansę w kolejnych latach się wydłużyć. Jeśli nowy system sprawdzi się wobec podstawowych dokumentów urzędowych, być może również kolejne kategorie dokumentów, jak dyplomy czy akty własności, znajdą się na liście – dodaje Tadeusz Zwiefka.

.

Rozporządzenie ma zastosowanie tylko do przyjmowania dokumentów urzędowych, które należy przedstawić organom w innym państwie członkowskim, a nie do uznawania ich treści. Tym samym nie zmienia porządku prawnego państw członkowskich.

.

Z wszelkich form legalizacji zwolnione będą dokumenty urzędowe wydawane przez organy państwa członkowskiego zgodnie z jego prawem krajowym, których głównym celem jest stwierdzenie co najmniej jednego z następujących faktów:

 1. urodzenie;
 2. pozostawanie osoby przy życiu;
 3. zgon;
 4. imię i nazwisko;
 5. małżeństwo, w tym zdolność do zawarcia małżeństwa oraz stan cywilny;
 6. rozwód, separacja prawna lub unieważnienie małżeństwa;
 7. zarejestrowany związek partnerski, w tym zdolność do zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego i status związany z zarejestrowanym związkiem partnerskim;
 8. rozwiązanie związku partnerskiego, separacja prawna lub unieważnienie zarejestrowanego związku partnerskiego;
 9. pochodzenie dziecka;
 10. przysposobienie;
 11. miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu;
 12. obywatelstwo;
 13. brak wpisu do rejestru karnego, pod warunkiem że dokumenty urzędowe dotyczące tego faktu są wydawane obywatelowi Unii przez organy państwa członkowskiego, którego jest obywatelem.
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE