Konsultacje społeczne w sprawie Regionalnego Programu Operacyjnego rozpoczęte

7 listopada 2013

Włocławek gościł konferencję otwierającą konsultacje społeczne Kujawsko-Pomorskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 7 listopada przedstawiciele kujawsko-pomorskich samorządów spotkali się w Pałacu Bursztynowym, gdzie zapoznali się z projektem programu i wymienili pierwsze uwagi na temat jego założeń. W spotkaniu uczestniczył poseł do Parlamentu Europejskiego Tadeusz Zwiefka, który mówił o perspektywie Brukseli, postępie negocjacyjnym pakietu polityki spójności i nowych priorytetach Komisji Europejskiej na najbliższe 7 lat.

.

„Po raz pierwszy województwa są tak intensywnie włączone w negocjowanie dokumentów, których treść będzie miała bezpośredni wpływ na kierunki ich rozwoju w najbliższych latach” – podkreślił poseł Zwiefka omawiając nowe założenia, które wypracowano podczas negocjacji nad pakietem polityki spójności. „Decentralizacja programowania oraz zasada partnerstwa z władzami regionalnymi i lokalnymi, partnerami gospodarczymi i społecznymi oraz podmiotami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie mają zagwarantować większe wsparcie dla inicjatyw wychodzących od lokalnych społeczności i projektów uwzględniających potrzeby rozwojowe na poziomie regionalnym i lokalnym.”

.

Poseł podkreślił również, że angażując władze lokalne w pracę nad programowaniem wymagać się będzie od nich racjonalnego planowania wydatków na inwestycje dostosowane do potrzeb regionu. Wprowadzenie tak zwanej obowiązkowej koncentracji tematycznej spowoduje skupienie się na projektach, które będą miały na celu długoterminową poprawę jakości życia mieszkańców i zwiększenie konkurencyjności regionu.

.

„Wspieranie przedsiębiorczości, rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, infrastruktury ochrony środowiska, energetyki czy transportu, prowadzić mają przede wszystkim do tworzenia nowych miejsc pracy i wykorzystania potencjału województwa kujawsko-pomorskiego. Środki unijne muszą zatem być inwestowane w taki sposób, aby projekty przynosiły konkretne, długoterminowe zyski. Należy powiedzieć wyraźnie, że czasy projektów generujących wyłącznie koszty już skończyły” – zauważył poseł Zwiefka.

.

Konsultacje społeczne potrwają do 17 grudnia. Kolejnym etapem po zakończeniu negocjacji będzie przyjęcie programów regionalnych przez Radę Ministrów i rozpoczęcie indywidualnych negocjacji z Komisją Europejską.

.

”Czasu mamy niewiele, dlatego apeluję dziś, aby wszystkie zainteresowane podmioty wzięły aktywny udział w rozpoczynających się dzisiaj konsultacjach społecznych. Są one najlepszym narzędziem bezpośredniego wpływu na kształt inwestycji w naszym regionie” – zachęcał poseł Zwiefka.

.

Równolegle prace toczą się w Brukseli. „Choć jest to już ostatnia prosta, musimy pamiętać, że wynegocjowany pakiet regulujący politykę spójności wymaga ostatecznego zatwierdzenia przez państwa członkowskie i Parlament Europejski. Pełen sukces i dostępność środków od początku 2014 roku zależy jednak przede wszystkim od ostatecznego przyjęcia porozumienia w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych. Mamy nadzieję, że uda się przeprowadzić wszystkie te głosowania podczas listopadowej sesji plenarnej w Strasbourgu.”

 .

 .

Treść przemówienia posła Tadeusza Zwiefki z konferencji rozpoczynającej konsultacje społeczne Kujawsko-Pomorskiego Programu operacyjnego znajdą Państwo tutaj.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE