Komisja Prawna PE jednomyślna w sprawie sprawozdania posła Zwiefki

23 stycznia 2014

Członkowie Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego jednomyślnie przyjęli sprawozdanie posła Tadeusza Zwiefki dotyczące dostosowania rozporządzenia Bruksela I o jurysdykcji, uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych do umowy o Jednolitym Sądzie Patentowym oraz Trybunale Sprawiedliwości Beneluxu. Posłowie udzielili, również jednomyślnie, mandatu negocjacyjnego. Dzięki temu pierwsze spotkanie w ramach trilogu pomiędzy Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską i Radą odbędzie się już w przyszłym tygodniu, 29 stycznia.

.

Prawie dwa lata temu z dużym sukcesem zakończyły się prace nad przekształceniem rozporządzenia Bruksela I o jurysdykcji, uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych. Głównym negocjatorem ze strony Parlamentu Europejskiego był poseł Tadeusz Zwiefka. Nowe zasady dotyczące przepływu orzeczeń w Unii Europejskiej wejdą w życie na początku 2015 roku.

.

W międzyczasie zatwierdzony został tzw. pakiet o jednolitym patencie, w którego skład, oprócz rozporządzenia o utworzeniu jednolitego patentu oraz dyrektywy o tłumaczeniach, wchodzi umowa międzyrządowa o jednolitym sądzie patentowym. Będzie to wspólny sąd dla wszystkich państw, które są we wzmocnionej współpracy i które podpisały i ratyfikowały umowę międzyrządową, rozstrzygający w sprawach dotyczących jednolitego patentu. To nowa jakość we wspólnotowym systemie sądowniczym, dlatego też, jak zakłada art. 89 umowy o Jednolitym Sądzie Patentowym, niezbędne jest odpowiednie dostosowanie zasad jurysdykcji i uznawania orzeczeń zawartych w rozporządzeniu Bruksela I. W lipcu tego roku Komisja Europejska przygotowała projekt zmian do rozporządzenia Bruksela I pod kątem powstania Jednolitego Sądu Patentowego oraz jedynego istniejącego już w Unii sądu wspólnego dla państw członkowskich – Trybunału Sprawiedliwości Beneluxu.

.

Przyjęte sprawozdanie autorstwa posła Zwiefki wskazuje, że w rozumieniu rozporządzenia Bruksela I Jednolity Sąd Patentowy oraz Trybunał Sprawiedliwości Beneluxu będą traktowane jako sądy. Doprecyzowuje również kwestię pozostawania poza systemem jednolitego patentu państw, które z różnych przyczyn bądź nie są we wzmocnionej współpracy, bądź nie podpisały umowy międzyrządowej. Jest to szczególnie ważne w kontekście określenia zasad jurysdykcji wobec oskarżonych z krajów trzecich, jako że samo rozporządzenie swoim zakresem ich nie obejmuje.

.

Sprawozdanie porusza również sprawę włączenia do rozporządzenia zapisu, który stwierdza, że jeśli umowa o utworzeniu wspólnego sądu przewiduje szczególne przepisy dotyczące uznawania i wykonywania orzeczeń wydanych przez ten sąd, to stosowane są one przez państwa strony tej umowy zamiast ogólnych zasad zawartych w rozporządzeniu Bruksela I.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE