Bruksela II: W najlepszym interesie dziecka

18 stycznia 2018

Parlament Europejski zaproponował dzisiaj, aby w przypadku umieszczania dziecka w rodzinie zastępczej za granicą zadbano o to, aby rodzeństwa nie były rozdzielane oraz aby ciągłość w wychowaniu została zachowana, a dziecko powierzone rodzinie o tym samym pochodzeniu etnicznym czy wyznaniu. Posłowie nalegają również, aby procedury powrotu dziecka do domu w przypadku jego uprowadzenia przez jedno z rodziców zostały skrócone do najwyżej 18 tygodni. Autorem raportu w tej sprawie jest poseł do Parlamentu Europejskiego Tadeusz Zwiefka.

.

To tylko niektóre z proponowanych przez Komisję Europejską i Parlament zmian w rozporządzeniu – tzw. Bruksela IIa – które reguluje bardzo delikatne kwestie związane ze sporami o opiekę nad dzieckiem w przypadku związków transgranicznych, czy małżeństw z jednego kraju mieszkających w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej. Komisja Europejska zaproponowała przegląd tych zapisów w czerwcu 2016. Dziś w sprawie proponowanych zmian wypowiedzieli się europosłowie” – mówi Tadeusz Zwiefka, wiceprzewodniczący Grupy Europejska Partia Ludowa, największej frakcji w Parlamencie Europejskim.

.

Rozporządzenie mówi o jurysdykcji, wykonywaniu i uznawaniu orzeczeń sądowych w sprawach małżeńskich i wykonywania władzy rodzicielskiej także z uwzględnieniem uprowadzeń rodzicielskich. Reguluje ono kwestie takie jak powierzenie pieczy nad dzieckiem, przyznanie kurateli opieki, kwestie styczności z dzieckiem, wyznaczanie osób lub jednostek odpowiedzialnych za majątek dziecka i jego reprezentowanie, czy umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczej. Zajmuje się także sprawami związanymi z postępowaniem w przypadku uprowadzenia dziecka za granicę.

.

Kwestią kluczową proponowanych zmian jest umożliwienie wyrażenia swoich poglądów przez dziecko, gdy jest ono podmiotem sporu między rodzicami. Sąd pozostanie niezależny podejmując decyzję o tym, czy dziecko powinno zostać wysłuchane czy nie. Jeśli jednak postanowi o pominięciu wysłuchania w procesie, musi uzasadnić swoją decyzję” – podkreśla poseł Zwiefka. „Zaproponowaliśmy również określenie ogólnych ram, które powinny mieć zastosowanie podczas wysłuchania, tak, aby zagwarantować integralność emocjonalną i jak najlepsze dobro dziecka”- dodaje.

.

Poseł zwraca też uwagę na bardzo ważne zapisy dotyczące umieszczenia dziecka poza rodziną, za granicą. „Do tekstu przedstawionego przez Komisję Europejską dodajemy propozycję, by sąd, oprócz możliwości umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczej, mógł rozważyć powierzenie dziecka pozostałym członkom rodziny przebywającym w danym kraju, szczególnie, gdy miałoby to trwać dłużej niż kilka miesięcy. W tego typu wypadkach zalecamy także, aby rodzeństwa nie były rozdzielane, ciągłość w wychowaniu dziecka została utrzymana, a dziecko powierzone rodzinie o tym samym pochodzeniu etnicznym, wyznaniu, żyjącej w podobnych warunkach kulturowych oraz mówiącej językiem dziecka” – podkreśla Tadeusz Zwiefka.

.

Bardzo ważne z punktu widzenia Parlamentu jest również zapewnienie przez organy państwa, w którym sprawa się toczy, pełnego dostępu do informacji w trakcie postępowania oraz dostępu do informacji o możliwościach wsparcia i pomocy prawnej, bez względu na obywatelstwo rodziców. Takie przesłanki jak pochodzenie, wyznanie czy status majątkowy nie powinny być czynnikami decydującymi przy orzekaniu o zdolności sprawowania pieczy nad dzieckiem. Parlament Europejski poparł także wiele propozycji przedstawionych przez Komisję Europejską.

.

Wskazujemy na pozytywna rolę, jaką może odegrać procedura mediacji w sporze między rodzicami o opiekę nad dzieckiem i przy trudnych sprawach o uprowadzenie dziecka. Mediacja jest często szybszym, tańszym i bardziej przyjaznym dla dziecka sposobem rozstrzygnięcia sporu. Popieramy zniesienie procedury egzekwatury (uznania orzeczenia), która wydłużała procedurę i narażała na dodatkowe koszty, popieramy 6-tygodniowe terminy w procedurze powrotu dziecka po uprowadzeniu czy zacieśnienie współpracy między organami państw członkowskich a sądami w sprawach, których podmiotem jest dziecko. Całkowitym poparciem cieszy się również pomysł wyznaczenia w każdym państwie członkowskim ograniczonej liczby sądów, które będą zajmowały się sprawami o uprowadzenie dziecka za granicę. Da to gwarancję, że te skomplikowane sprawy trafią do wyspecjalizowanych i najbardziej doświadczonych sędziów” – mówi Tadeusz Zwiefka.

.

Wszystkie zmiany proponowane przez Parlament kładą nacisk na indywidualne podejście do każdej sprawy i skoncentrowanie się sądu na najlepszym interesie dziecka. Sąd powinien mieć dostęp w jak najkrótszym czasie do pełnej informacji na temat sytuacji dziecka i osób ubiegających się o opiekę, a odpowiednie organy państw członkowskich mają obowiązek dostarczyć te informacje. Tylko wtedy będzie możliwe ustalenie, co, po rozpadzie związku rodziców, jest najlepsze dla dziecka” – podkreśla.

.

Źródło: Biuro Prasowe Grupy Europejska Partia Ludowa

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE