Parlamenty narodowe obradowały w Brukseli

20 czerwca 2013

Przedstawiciele parlamentów narodowych oraz Parlamentu Europejskiego spotkali się na wspólnej sesji w Brukseli. „Program sztokholmski: stan prac w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowniczej w sprawach cywilnych i karnych” to tytuł i zarazem obszar merytoryczny obrad komisji międzyparlamentarnej. Podczas czterech paneli dyskusyjnych rozmawiano na temat współpracy policji, współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych oraz cywilnych, a także o europejskiej kulturze w zakresie sądownictwa i narzędziach wspierających jej rozwój. Poseł Tadeusz Zwiefka poprowadził blok tematyczny zajmujący się współpracą sądów w sprawach cywilnych. Spotkanie odbyło się 20 czerwca.

„Program sztokholmski to nie tylko bezpieczeństwo i problemy migracyjne – powiedział poseł Zwiefka otwierając panel dyskusyjny. „Być może zagadnienia prawa cywilnego i norm kolizyjnych w tym obszarze są mniej politycznie atrakcyjne niż harmonizacja prawa karnego czy problematyka ochrony granic. (…) Należy jednak pamiętać, że są to tematy, które coraz częściej dotykają naszych obywateli w ramach korzystania ze swobody przemieszczania się, a jednolite normy i pewność prawna, które próbujemy wypracować na poziomie unijnym, prowadzą do znacznego skrócenia procedur i widocznego zmniejszenia kosztów” – dodał.

Podczas panelu poświęconego sprawom cywilnym skupiono się głównie na prawie rodzinnym. „Przepisy dotyczące spraw rodzinnych zajmują szczególne miejsce w traktacie, dając większą rolę parlamentom narodowym” – przypomniał poseł Zwiefka, który był sprawozdawcą w pracach nad procedurą wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodów i separacji prawnej. „Prawodawstwo, które przewiduje wspólne uznanie w obszarze prawa rodzinnego, musi być przyjęte jednomyślnie przez wszystkie kraje członkowskie.” Z tego też powodu regulacje dotyczące prawa rodzinnego były niejednokrotnie wyjątkowo trudne do przyjęcia. A obywatele z pewnością odnieśliby wiele korzyści z tego prawodawstwa.

Podczas panelu dyskusyjnego głos zabrali między innymi posłowie zajmujący się uregulowaniami prawnymi w kwestii wspólnoty majątkowej oraz legalizacji związków partnerskich, a także spadków. Deputowani narodowi i posłowie do Parlamentu Europejskiego zastanawiali się również, do jakiego stopnia Unia Europejska powinna zajmować się regulacjami dotyczącymi spraw transgranicznych. Dyskutowali też nad zasadnością stosowania narzędzi zapewnionych przez Traktaty, takich jak mechanizm wzmocnionej współpracy czy klauzule pomostowe, które mogą ułatwić podjęcie pewnych decyzji.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE